อบต.ถลุงเหล็ก

- อำเภอโคกสำโรง-

-จังหวัดลพบุรี-

036708801

  • White Facebook Icon

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศทั่วไป

เรื่อง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหนองผักแว่น ม.๒ เชื่อม ม. ๕ (ซอยข้างบ้านนายฉลอง) ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  ๔ (กรกฏาคม ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

ประกวดราคา

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นางราณี ไหวพริบ

นายก อบต.ถลุงเหล็ก

นายสมัย พรมรักษา

รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นายทวี นะคะรินทร์

รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นางลักษณา ทองอร่าม

เลขานุการนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย

ปลัดอบต.ถลุงเหล็ก

นางสาวกัลยา ไทยยินดี

รองปลัดอบต.ถลุงเหล็ก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com