1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดย นายกรัฐมนตรี : คลิกที่นี่

  2. คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1450/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดลพบุรี) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่

  3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดลพบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี: คลิกที่นี่

  4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในจังหวัดลพบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่

  5. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในจังหวัดลพบุรีของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโรงแรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่

Prakad-TLK1.png

ประกาศด่วน :

  1. เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2560 และ ปี พ.ศ.2562 (คลิกที่นี่) 14 พฤษภาคม 2563

  2. เรื่อง มาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถลุงเหล็ก (คลิกที่นี่) 23 มีนาคม 2563

  3. เรื่อง ปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษ สถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 9 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (คลิกที่นี่) 23 มีนาคม 2563

Prakad-TLK2.png
TLK_ITA.png

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นางราณี ไหวพริบ

นายก อบต.ถลุงเหล็ก

นายสมัย พรมรักษา

รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นายทวี นะคะรินทร์

รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นางลักษณา ทองอร่าม

เลขานุการนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย

ปลัดอบต.ถลุงเหล็ก

นางสาวกัลยา ไทยยินดี

รองปลัดอบต.ถลุงเหล็ก

 
PHO.png
LPAO.png
KSD.png
KSHORP.png
RTG.png
NEWS.png
NHSO4.png
LF.png
MPH.png
LEARNING.png
DLA.png

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon