TLK-10JUNE2020.2.jpg

กิจการสภา

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

www.thalunglek.com

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon