รับสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศทั่วไป

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุุรี 
  • จำนวน ๓ คน
  • รับสมัครวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  • เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
  • คลิกที่นี่

วันที ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

            เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

วันที ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

            ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

     เรื่อง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหนองผักแว่น ม.๒ เชื่อม ม. ๕ (ซอยข้างบ้านนายฉลอง) ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

    เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

    เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตาม พรบ.ภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองท่าวัว บริเวณนาของนายเที่ยง ห้วยหิน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ต.ถลุงเหล็ก
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

     เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  ๔ (กรกฏาคม ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

  • คลิกที่นี่!

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

    ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

         ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

         ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon