ข้อมูลพื้นฐาน

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การปฎิสัมพันธ์

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แผนดำเนินงาน

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การปฏิบัติงาน

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การให้บริการ

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon