ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

ลักษณะภูมิประเทศ

  องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินเหนียว  เหมาะสำหรับทำการเกษตร  ส่วนมากเป็นพื้นนารอน้ำฝนจากธรรมชาติ

 

ลักษณะที่ตั้ง

 • ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลวังจั่นอำเภอโคกสำโรง

 • ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลวังขอนขว้างอำเภอโคกสำโรง

 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรง

 • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลดงพลับอำเภอบ้านหมี่

  โดยมีพื้นที่ ประมาณ  36.55  ตร.กม.  หรือประมาณ  22,843.75  ไร่ 

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  1  บ้านหนองบัวหิ่ง       หมู่ที่  5  บ้านหนองผักแว่น
หมู่ที่  2  บ้านหัวสระ                หมู่ที่  6  บ้านเก่า
หมู่ที่  3  บ้านใต้วัด                  หมู่ที่  7  บ้านโนน
หมู่ที่  4  บ้านใหม่ใต้วัด          หมู่ที่  8  บ้านใหม่เกษตร

 

ประชากร

 • ประชากรทั้งหมด จำนวน 3,489 คน
  ชาย 1,694 คน
  หญิง 1,795 คน

สภาพทางสังคม

 • การศึกษา
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถลุงเหล็ก 1 แห่ง
    โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก (ขยายโอกาส) สังกัด สปช. 1 แห่ง
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

 • สาธารณสุข
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถลุงเหล็ก 1 แห่ง

ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.วัดศิริมงคล (วัดใหญ่) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
๒.วัดราชวันทนาราม (วัดน้อย) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
๓. วัดหนองบัวหิ่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑    

 

ข้อมูล อบต.ถลุงเหล็ก

ข้อมูลผู้บริหาร อบต.ถลุงเหล็ก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ถลุงเหล็ก

โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ถลุงเหล็ก

โครงสร้างส่วนราชการ    

 • พนักงานส่วนตำบล     จำนวน        11    คน

 • ครู                               จำนวน          1    คน

 • พนักงานจ้าง               จำนวน          3    คน

 • จ้างเหมาบริการ          จำนวน         14   คน

                                       รวมทั้งหมด     29   คน

สำนักงานปลัด อบต.ถลุงเหล็ก

กองคลัง อบต.ถลุงเหล็ก

กองช่าง อบต.ถลุงเหล็ก

กองการศึกษา อบต.ถลุงเหล็ก

กองสวัสดิการสังคม อบต.ถลุงเหล็ก

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

 • White Facebook Icon