องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.2 พ.ศ.2561 : ดาวน์โหลดที่นี่

  2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การส่วนท้องถิ่น : ดาวน์โหลดที่นี่

  3. พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 - พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2561 : ดาวน์โหลดที่นี่

  4. พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : ดาวน์โหลดที่นี่

  5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : ดาวน์โหลดที่นี่

  6. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 : ดาวน์โหลดที่นี่

  7. ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง ฉ.2 พ.ศ.2561 : ดาวน์โหลดที่นี่

  8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2561 : ดาวน์โหลดที่นี่

  9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ดาวน์โหลดที่นี่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.ถลุงเหล็ก

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon