โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.ถลุงเหล็ก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ว่าง)

(นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (๑)

งานการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

 • นักวิชาการศึกษา

  • นางอาภรณ์ จันทศร (ระดับปฏิบัติการ)

 • ครู

  • นางกองแก้ว มาวัง

 • ครูผู้ดูแลเด็ก

  • (ว่าง) - ครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางรัตนาภรณ์ ศรีดี

งานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

งานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ถลุงเหล็ก

งานบริหารงานทั่วไป

พนักงานส่วนตำบล

 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน)(๑)

  • ว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  • นางสาวธารารัตน์ สุขสบาย

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • นางสาวพรทิพย์ ประกอบดี

งานนโยบายและแผน

พนักงานส่วนตำบล

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) (๑)

  • ว่าง

งานกฎหมายและคดี

   -

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานส่วนตำบล

 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน) (๑)

  • ว่าง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ว่าง)

(นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (๑)

งานกฎหมายและคดี

   -

๑.งานการเงิน
๒.งานบัญชี

พนักงานส่วนตำบล

 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑)  ว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

         นางฐานิช  หิปิยะ

๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ(๑)
    ว่าง

 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    นางสาวพรพรรณ  สมาคม

๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการพัสดุ
  นายสันชัย  สันโดษ

โครงสร้างของกองคลัง อบต.ถลุงเหล็ก

ผู้อำนวยการคลัง

นางสาวสุนทรี  แก้วโสตร

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (๑)

โครงสร้างของกองช่าง อบต.ถลุงเหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวัชระ  เหมือนเผ่า

(นักบริการงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

๑.งานก่อสร้าง
พนักงานส่วนตำบล
 - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒)
ว่าง

๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๓.งานประสานสาธารณูปโภค

๔.งานผังเมือง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ว่าง)

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (๑)

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม อบต.ถลุงเหล็ก

๑.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
พนักงานส่วนตำบล
-นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ(๑)
  ว่าง

พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาชุมชน)
  นายเกียรติพงษ์ ไหวพริบ

๒.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.งานส่งเสริมการเกษตร

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

 • White Facebook Icon