อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นายอดุลย์  ทองอร่าม

ประธานสภา อบต.

นางสมทรง  ชัยงาม

รองประธานสภา อบต.

นางสาวเพชรัตน์  ดงน้อย

เลขานุการสภา อบต.

นายทวี  ผาผาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

นายวิชัย  ทองอร่าม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

นางน้ำค้าง  สาดทอง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

จ.ส.อ.วิชิต  ทองอร่าม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายสมภาษ  คำวงษ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายพานรอง  อินทร์แก้ว

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

นายเหวย  ป้อมบุบผา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

นางสาววิมลพรรณ  ฉิมพาพิมพ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

นางน้ำอ้อย  สุขสบาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

ด.ต.สมเดช ไกรสุวรรณ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

นายนาริด  ตะถะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นางพภัสสรณ์  สาไข

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นางสาวนริสา  เขียววิลัย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘