ค้นหา
  • อบต.ถลุงเหล็ก

โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2562 ตอน 1

    เมื่อวันที่ 29 มินาคม 2562 อบต.ถลุงเหล็ก จัดอบรม เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เพื่ออบรมโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือกับ อบต.วังจั่น ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม

   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีหน้าที่ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ภายในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประชาชน

“อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เรา คือ ทีม”

จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

: โทรศัพท์ 036 708 801

: thalunglek.lopburi@gmail.com

ดู 0 ครั้ง

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon